Pojem autismus pochází z řeckého slova autos (sám).

Autisté vnímají a prožívají svět jinak nežli my, nechápeme ten jejich svět a oni nechápou ten náš.

Mají svůj vlastní svět ne horší ale jiný jako to popisuje slovy Temple Grandin.

Když se u vašeho dítěte diagnostikuje PAS (porucha autistického spektra) honí se vám hlavou naprosto přirozené otázky „Proč my?!“, „Kde jsme udělali chybu­?“, „ Kdo za to může? “ nebo tuto situaci popíráme „Třeba se to spraví časem a samo. „, „Tohle nemůže být pravda. “

Musíte si uvědomit, že vás potřebuje a alespoň z části se snažte pochopit jeho svět.

PAS – poruchy autistického spektra, znamená, že vývoj dítěte probíhá odlišným způsobem  nežli to je u zdravého jedince a tato odlišnost se projevuje ve všech složkách osobnosti. Projevy autismu jsou poměrně rozmanité, i přes jistou variabilitu zasahují do 3 oblastí (tzv. triáda)

1/ oblast mezilidské komunikace, která je narušena

2/ oblast sociálního chování, vzájemné interakce (empatie, vcítění)

3/typický je důraz na stereotypní a opakující se vzorce chování, jakákoliv změna je provázena bouřlivým chováním a agresivitou

Kvalita komunikace je silně narušena, dítě často nemluví vůbec, a pokud ano, není schopné běžné konverzace, opakuje slyšená slova či věty (u kterých ale nezná nebo nedokáže pochopit jejich skutečný význam ) , mluví o sobě jako o třetí osobě a nebo si vytváří slova kterým rozumí jen ono samo.

V oblasti sociální interakce je typické nezájem navázat kontakt s jinými osobami, dítě nereaguje ani na své jméno ani nevyhledává oční kontakt. Nemá touhu se zapojit do kolektivních her, chybí vytváření si běžných citových vazeb k matce a dalším členům rodiny. Bohužel neumí ani akceptovat jakékoliv projevy soucitu či empatie, neobjevuje se ani úsměv.

Autisté těžko přijímají změny ve svém už zavedeném řádu a režimu dne, na jedné straně mohou být fascinováni běžnými jevy (např. kapající kohoutek, nebo blikáním si lampou), na straně druhé mohou reagovat ustrašeně třeba na zvuk domácích spotřebičů. Specifické chování autisty také zahrnuje neúčelné stále se opakující chování, jako je např. točení se v kruhu, pozorování stále stejné aktivity (úvodní znělka na dvd), a kladením stále stejných otázek i když u jim byly několikrát zodpovězeny.

Autista není schopen odhadnout reálné nebezpečí, nemá pud sebezáchovy, proto se objevuje i sebepoškozování a agrese.

Vývojová škála u dítěte s autismem

Údaje v měsících :

2 m – pláč je obtížné vysvětlit

6m – je méně aktivní a méně náročné než normální dítě. Menšina dětí je extrémně podrážděná a nevyhledává oční kontakt. Nevyžaduje sociální kontakt.

8m – omezeně a neobvykle žvatlá (piští a kvičí), nenapodobuje zvuky, gesta a výrazy obličeje. Těžko se zklidňuje, když je nešťastné. Asi třetina dětí je velmi uzavřená a může odmítat aktivně vzájemnou komunikaci. Asi jedna třetina přijímá vzájemnou komunikaci, ale podněcuje ji velmi nepatrně. V bdělém stavu mohou převažovat opakující se pohyby tělem.

1rok – Mohou se objevovat první slova, ale nebývají používána smysluplně. Častý a hlasitý pláč, který se dá obtížně vysvětlit. Družnost často poklesne, když dítě začne chodit a lézt. Nemá problémy s odloučením.

2roky – Obvykle používá méně než 15 slov. Slova se objevují a zase mizí. Gesta se nerozvíjí, jen výjimečně ukáže na předmět. Obvykle rozezná rodiče od ostatních, ale city projevuje jen omezeně. Je-li požádáno může dát pusu nebo někoho poplácat, je to však automatické gesto. K ostatním dospělým se chová lhostejně. Může se objevit silný strach. Dává přednost samotě. Malý zájem o okolí a jeho zkoumání. Neobvyklé použití hraček (točení, řazení předmětů)

3roky – Spojení slov je velmi řídké. Může opakovat fráze, ale nepoužívá kreativní jazyk. Má zvláštní tón, přízvuk. Chybná výslovnost se objevuje asi u poloviny dětí, které používají řeč a více než polovina nepoužívá jazyk smysluplně. Bere rodiče za ruku a vede je k předmětům. Chodí na známé místo a vyžaduje určitý předmět. Nedokáže přijmout jiné děti. Přehnaná dráždivost. Neschopné pochopit význam trestu. Vytrvalé žmoulání předmětů. Neexistuje symbolická hra. Pokračuje v repetetivních (opakované) pohybech tělem, kolébání, otáčení chození po špičkách apod. Vizuálně fascinováno předměty, zírá do světla apod. Mnohé děti jsou relativně šikovné v motoricko-vizuální činnosti např. skládání.

4roky– Zřídka spojí dvě nebo tři slova. Přetrvává echolálie a je občas používána komunikativně. Napodobuje televizní reklamy. Vyjadřuje přání. Neschopné porozumět pravidlům hry s vrstevníky. Funkční použití předmětů. Malý zájem o panenky či jiné věci. Symbolická hra pokud existuje, je jednoduchá a repetetivní. I když má schopnost pro složitější hru, dává přednost jednoduché. Většinou si nehraje s více hračkami.

5let– Nerozumí a nevyjádří abstraktní představy (čas). Nedokáže udržovat konverzaci. Nepoužívá správně osobní zájmena. Přetrvává echolálie. Otázky klade jen zřídka, a pokud je klade, často je opakuje. Abnormální výška a rytmus hlasu. Orientuje se spíše na dospělé než vrstevníky. Občas se projevuje společensky, ale interakce zůstávají zvláštní, jednostranné. Neschopné pantomimy. Neexistuje sociálně-dramatická hra.

(zdroj: Gillberg, CH. , Peeters, T.: Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Portál 2008)

Předchozí článekBezmoc lidí
Další článekTvorba web stránek v dnešní době

Leave a Reply