Když děti nemohou žít ve vlastní rodině, je to vždy hodně smutné.

Nebudu se dnes zamýšlet nad tím z jakého důvodu to konkrétní dítě nemá rodinu nebo rodiče, či pouze matku. Zda rodiče jsou tyrani, závislý na omamných látkách nebo prostě se jen neumí starat.
Půjdeme na to od začátku.

Systém náhradní rodinné péče v ČR

Náhradní rodinná péče se dělí na osvojení a pěstounskou péči.

Pěstounská péče se dále dělí na zprostředkovanou a nezprostředkovanou, ta je příbuzenská tu rozdělíme na pěstounskou péči prarodičů a pěstounskou péči ostatních příbuzných. Zprostředkovaná se dělí na pěstounskou péči na přechodnou dobu a na klasickou pěstounskou péči.

Osvojení nebo adopce je vlastně přijetí cizího dítěte za vlastní. O osvojení rozhoduje soud, přihlíží k nejlepšímu zájmu pro dítě, vzniká příbuzenský vztah, osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost. Mění se rodný list dítěte, dítěti se mění příjmení. Z právního hlediska osvojitelé mají vyživovací povinnost. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o zákonem ošetřenou formu náhradní rodinné péče, kdy manželé či jednotlivec přebírá za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jakoby byli rodiče. Neexistují žádné speciální dávky.

Poručenství
Jedná se o vyšší typ pěstounské péče. Kromě hmotných nároků je poručník též zákonným zástupcem dítěte namísto jeho rodičů. Rodiče dítěte nemají rodičovskou zodpovědnost. Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a má nárok na stejné dávky státní sociální podpory jako pěstoun. Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, kdy rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
Toto je nejvolnější forma náhradní rodinné péče, podmínkou je, že to vyžaduje zájem dítěte. Rozhodnutím soudu je třeba přesně stanovit práva a povinnosti osoby či osob, kterým bude dítě svěřeno do výchovy.

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Je to doba, kdy dáváme čas rodičům, aby měli prostor svůj život změnit tak, aby bylo pro dítě vytvořeno to správné prostředí, pokud k tomuto nedojde, je to čas na hledání náhradní stabilní rodiny. V této péči se ocitnou děti, které nemají žádnou osobu v příbuzenstvu jako je prarodič, teta a nebo se o ně rodina nechce nebo nemůže starat. Jedná o rodiče, kteří zemřeli, mají zdravotní problémy nebo výkon trestu odnětí svobody. Tato péče může trvat jeden rok. Péče pěstounů skončí v momentě, kdy pominou důvody, kdy jim dítě bylo svěřeno do péče. Tato forma je finančně státem podporována a na pěstouny jsou kladeny zvýšené nároky. Jedná se o emočně náročnou práci, která trvá 7dní v týdnu a 24hodin denně. Tuto práci ne každý pěstoun zvládá dlouhodobě.

Klasická pěstounská péče
Jedná se o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče. Manželé, partneři přijali do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat ve svými rodiči. Pěstoun o dítě pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá vyživovací povinnost k dítěti. Například k vyřízení cestovního dokladu se musí žádat o souhlas zákonného zástupe dítěte, případně soud. Pěstounská péče má ze zákona přednost před péčí o dítě v ústavním zařízení. Pěstouni nejsou zákonnými zástupci, nemění se rodný list dítěte, nemají rodičovskou vyživovací povinnost, nedědí a po ukončení pěstounské péče jsou si po právní stránce dítě a bývalý pěstoun cizími lidmi.

Pěstounská péče vzniká na základě rozhodnutí soudu a jedině soud může rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Může tak učinit ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte. Pěstoun je povinen podporovat styk dítěte s jeho původní rodinou, prarodiči a dalšími příbuznými.

Přechodní pěstouni nahrazují dětské domovy. Z deseti dětí devět jde do náhradních rodin.

Trochu statistiky podle tiskové zprávy ze 17.4.2017
V roce 2016 bylo od rodičů odebráno přibližně 3 840 dětí z důvodu týrání, zneužívání, zanedbání výchovy dítěte, výchovné problémy dítěte, jiné okolnosti ze strany rodičů.
10 990 dětí bylo přijato do pěstounské péče, 540 dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství s osobní péčí poručníka 3013 dětí a svěření dítěte do péče jiné osoby 4160 dětí.

Kdo se může stát pěstounem?
Může to dělat každý?
Proč a z jakého důvodu je tolik dětí, které potřebují pomoc?

 

čerpáno: sood.cz, sancedetem, vzajemnesouziti, nahradnirodina

Předchozí článekOffline nebo online?
Další článekDěti bez pohlazení a lásky

Leave a Reply